Erhvervsakademi

Jordbrugs­teknolog

Her styrer og leder du grønne projekter med blik for naturen og materialerne omkring dig.

Søg om optagelse

Introduktion

Som jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg, lærer du at forme, styre og lede grønne projekter. Her får du forståelse for naturen og materialerne omkring dig. Du uddelegerer opgaver, så du i fællesskab med andre fagligheder kommer i mål med at skabe grønne arealer. Du får en projektleders blik for planlægning, økonomistyring og kundekontakt, i tæt forbindelse med naturens elementer og økosystemer.

Få indblik i hverdagen som jordbrugsteknolog – følg Jens på arbejde.

Om uddannelsen

Som jordbrugsteknolog fra studieretningen landskab og anlæg udarbejder man tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaverne i en anlægsgartnervirksomhed eller en kommunal parkforvaltning.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder og borgere, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne.

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Du kan optages med en relevant faglig uddannelse som fx anlægsgartner, gartner, groundsman, greenkeeper, eller med en gymnasial uddannelse (STX, HTX, EUX, HHX, HF) med matematik C og bioteknologi A eller kemi C.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen er de første tre semestre opbygget over 6 hovedtemaer, der hver varer et halvt semester:

1.       Stedet, hvor du studerer parkers rekreative og grønne elementer og lærer at registrere professionelt.

2.       Virksomheden, hvor du studerer virksomheder i den grønne branche og lærer om deres opbygning og forretning.

3.       Projekt, hvor du projekterer grønne anlæg og kalkulerer pris.

4.       Produktion, hvor du planlægger udførelse og udvikling af driftsopgaver med bl.a. GIS (Geographic Information System).

5.       Styring, hvor du planlægger, kalkulerer og budgetterer større entrepriser i en grøn virksomhed.

6.       Speciale, hvor du selv vælger dit studieemne inden for enten projektering eller anlægsgartneri.

Alle temaer studeres ved at du arbejder med aktuelle og virkelige projekter og deltager i dialogbaseret klasseundervisning. Der er en tværfaglig eksamen efter hvert semester baseret på projektarbejde individuelt og i grupper.

Fjerde semester består af praktik i en privat eller offentlig grøn virksomhed og det afsluttende eksamensprojekt med selvvalgt emne.

Hvad lærer jeg?

Uddannelsen er på to år og praksisnær, hvilket betyder at den er overskuelig og meningsfuld. Det praksisnære dyrker du bl.a. gennem et stort fokus på projektarbejde, hvor du arbejder med aktuelle og virkelige faglige udfordringer.

Du gransker projektmaterialer fra store og mindre anlægsprojekter, kalkulerer pris og planlægger udførelse med materialer, mandskab og maskiner. Du besøger grønne virksomheder og studerer deres forretning, deres organisering og deres ledelse. Du tegner forslag til projekter for virkelige bygherrer og diskuterer vores løsninger med brugerne.

Til at støtte projektarbejdet får du vejledning af kompetente undervisere og klasseundervisning i mange relevante fag som fx planteanvendelse, tegning, formgivning, økonomi, ledelse, entreprisestyring, GIS (Geographic Information System) m.fl.

Studieformen betyder, at håndværkerne kan bringe deres faglige erfaringer i spil, mens studenterne kan bruge deres viden om struktur og opgaveskrivning. Det giver et levende og engageret studiemiljø, hvor man lærer af og med hinanden.

Får jeg kontakt til erhvervslivet?

Du har tæt kontakt til branchen gennem projekterne, på ekskursioner og under de 10 ugers virksomhedspraktik. Mange studerende udarbejder deres afsluttende opgave i samarbejde med deres praktikvirksomhed. Den grønne branche vil modtage dig gæstfrit og interesseret, og mange dygtige repræsentanter fra branchen hjælper til på uddannelsen som fx censorer, sparringspartnere eller ved at bidrage med projektmaterialer fra aktuelle anlægs- og plejeopgaver.

Har jeg mulighed for at specialisere mig?

Uddannelsen er én af flere specialiseringer inden for jordbrugsteknologi.

På studieretningen landskab og anlæg kan du vælge mellem to specialer på 3. semester: Anlægsgartneri eller Projektering.

På specialet Anlægsgartneri arbejder du fx med økonomi, ledelse, organisering eller planlægning af pleje- eller anlægsopgaver i en privat eller offentlig udførende anlægsgartnervirksomhed.

På specialet Projektering kan du fordybe dig i formgivning af grønne områder, planteanvendelse i regnbede, nye typer af befæstelser, historiske haveanlæg eller meget andet.

På specialeforløbet vælger du og dit specialehold selv de emner, I vil studere, hvilke materialer I vil læse og hvilke virksomheder, I vil besøge. På den måde træner du til at udarbejde dit afsluttende eksamensprojekt på 4. semester, hvor du også selv vælger emne under kyndig vejledning af uddannelsens dygtige undervisere.

Derudover er der mulighed for at videreuddanne dig med Professionsbacheloren i Jordbrug, som på halvandet år gør dig i stand til at løse opgaver på mere overordnet strategisk niveau.

Glimt fra hverdagen som jordbrugsteknolog.

Udvikling og videreuddannelse

Nogle jordbrugsteknologer fra studieretningen landskab og anlæg vælger at videreuddanne sig som professionsbachelor i jordbrug på Erhvervsakademi Aarhus, urban landskabsingeniør på KU, Skovskolen eller landskabsarkitekt på Københavns Universitet eller på en af arkitektskolerne.

Mange videreuddanner sig også mens de er i job fx med en diplomuddannelse i ledelse eller en parkdiplomuddannelse og kvalificerer sig på den måde til karriereskift eller nye opgaver.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsen

Uddannelsen til jordbrugsteknolog udbydes på Erhvervsakademi Aarhus. 

Klik på skolen nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Jordbrugsteknologer fra studieretningen landskab og anlæg arbejder i private anlægsgartnerfirmaer, i kommunale forvaltninger og driftsafdelinger, hos materialeproducenter og leverandører, på tegnestuer, på erhvervsskoler eller som selvstændige. De besætter stillinger som formænd, driftsledere, projektledere, afdelingschefer, projektchefer, direktører, kundeansvarlige, byggeledere, tilsynsførende, faglærere, uddannelsesledere og meget andet.

Uddannelsens brede fokus på både faglige, økonomiske, ledelsesmæssige og designmæssige emner giver en god baggrund til at håndtere mange forskellige opgaver i hele den grønne branche.

Jeg er udlært anlægsgartner og senere jordbrugsteknolog, fordi jeg havde lyst til at lære mere, og syntes, det lød spændende med ledelsen i det. Jeg sidder i dag som administrativ projektleder og synes det er rigtig fedt, at jeg havde mulighed for at videreuddanne mig.

Jens, 28 år
Færdiguddannet Jordbrugsteknolog

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.