Professionsbachelor

Urban Landskabs­ingeniør

Her arbejder du i spændfeltet mellem planter og mennesker, mens du udvikler og forvalter byens grønne rum.

Søg om optagelse

Introduktion

Som urban landskabsingeniør arbejder du i spændfeltet mellem levende planter og det levede menneskeliv i byerne. Du lærer at udvikle og forvalte urbane landskaber, mens du samler trådene mellem dem, der designer og dem, der udfører. Du zoomer ind og ud af perspektiver, udfordrer bæredygtigheden i grønne løsninger, og udgør et vigtigt bindeled mellem æstetiske, klimamæssige og praktiske hensyn, samt den natur, der skal kunne trives inden for de pågældende rammer.

Få indblik i hverdagen som urban landskabsingeniør (tidligere kaldt have- og parkingeniør)
– mød Emil på studiet.

Om uddannelsen

Urban landskabsingeniør er en grøn ingeniøruddannelse og professionsbachelor, der arbejder med at forvalte, planlægge og udvikle byens friarealer. Målet er at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der er sikret mod fremtidens klimaudfordringer og som skaber gode bymiljøer for mennesker.

På uddannelsen lærer du at kombinere teknik og design, ledelse og økonomi samt jord, vand og planter. Du kommer til at arbejde med, hvordan man anlægger, forvalter og udvikler de bymæssige friarealer. Samtidig kan du være med til at sikre bedre og mere klimavenlige og bæredygtige løsninger inden for den grønne sektor.

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Uddannelsen til urban landskabsingeniør kræver enten en studentereksamen eller en relevant erhvervsuddannelse, som eksempelvis anlægsgartner, greenkeeper eller groundsman. Jordbrugsteknologer fra studieretningen Landskab og Anlæg kan optages uden specifikke adgangskrav.

Hvad lærer jeg i skolen?

På uddannelsen arbejder du projektorienteret, og undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder. Ekskursioner er en stor del af uddannelsen, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis. 

Du vil ofte opleve, at du om formiddagen bliver introduceret til den teoretiske viden og om eftermiddagen tager på ekskursion eller arbejder med den teoretiske viden i praksis. Nogle gange er vi også på ekskursion hele dagen eller flere dage i træk. Du skal indstille dig på at være ude i al slags vejr.

Hvad lærer jeg i praktik?

Som en central del på uddannelsen skal du i praktik en til to gange i løbet af din studietid. Under praktikken får du mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger i en virksomhed. Du kan vælge praktik i ind- og udland, og praktikstederne varierer fra små til store virksomheder, fx entreprenører, rådgivende ingeniørvirksomheder, anlægsgartnere, tegnestuer, kommuner og stat. 

Praktikken give dig mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis. Virksomheden og  dens omverden giver dig inspiration og perspektiv, og samtidig får du erhvervserfaring og netværk, der gør overgangen fra studie til job lettere og mere målrettet.

Hvilke muligheder har jeg for specialisering?

Du kan på uddannelsen vælge en af disse to specialiseringer:

Klimatilpasning og grønne teknologier
Her lærer du at vurdere, udvælge og kombinere grønne klimatilpasningsløsninger, som fx skybrudsanlæg, der samtidig skaber rekreativ merværdi for borgerne.

Urbane beplantninger
Her lærer du at vurdere, planlægge og udvikle beplantninger, så man opnår en bæredygtig drift og skaber attraktive grønne friarealer.

Hvor lang tid tager uddannelsen at gennemføre?

Uddannelsen tager 4 år at gennemføre.

Glimt fra hverdagen som urban landskabsingeniør.

Udvikling og videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse Naturforvaltning, Landskabsarkitektur eller Climate Change på Københavns Universitet.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsen

Uddannelsen i Urban Landskabsingeniør udbydes på Skovskolen i Nødebo og på Erhvervsakademi i Aarhus.

Klik på skolen nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Som urban landskabsingeniør vil du typisk få et arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer. Det kan være haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Du vil også have mulighed for at etablere dig som selvstændig eller søge arbejde i udlandet inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Du får desuden faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som du vil kunne bruge inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Det er spændende at tage en uddannelse, der føles enormt aktuel under disse klimaforandringstider. Det giver både følelsen af udfordring og formål!

Louise, 26 år
Studerende på Urban Landskabsingeniør

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.